ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Roll 'n Rock fotowedstrijd en game

Algemeen

Nationale Vereniging De Zonnebloem (hierna: De Zonnebloem) organiseert in het kader van de campagne Roll 'n Rock een fotowedstrijd, waarbij deelnemers kans maken op Podiumcadeaukaarten t.w.v. € 150 en een Apple iPad 3. De actieperiode loopt van 1 september tot 1 oktober 2012. Door deelname aan de Roll 'n Rock-fotowedstrijd aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden.

Deelname vindt plaats via het e-mailadres rollnrock@zonnebloem.nl. De Zonnebloem behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de Roll 'n Rock fotowedstrijd stop te zetten of deze algemene actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door De Zonnebloem bekend gemaakt worden via http://www.facebook.com/dezonnebloem.

Ook kunnen deelnemers via een internetverbinding het rollnrock spel spelen. Aan dit spel zijn geen prijzen verbonden. Wel kunnen deelnemers een donatie doen via sms, deze donatie is niet verplicht.

Deelnemers

Deelname aan deze actie staat open voor iedereen die op het moment van de actie in Nederland woont. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van (een) van de ouder(s) om deel te nemen aan de actie. Zij verklaren toestemming van (een) van de ouder(s) te hebben voor deelname aan de actie. Als er over deze toestemming twijfels bestaan, dient deze toestemming schriftelijk overhandigd te worden.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van De Zonnebloem, en ondernemingen waar zij met betrekking tot de actie mee samenwerkt. De Zonnebloem heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen.

Deelnemen aan de actie

Stuur een e-mail met jouw festivalfoto met het thema “rollnrock”, met onderschrift naar rollnrock@zonnebloem.nl.

Speel het spel Roll 'n Rock, online via www.rollnrock.nl of op je mobiele telefoon door de app te downloaden onder de naam 'Roll 'n Rock' op de Android Market en in de Apple Store.

De Zonnebloem heeft het recht de inzending te plaatsen op haar Facebook pagina onder vermelding van de naam van deelnemer. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd. E-mailadressen worden alleen gebruikt om de winnaars van de actie te kunnen inlichten.

Aan de actie kan met slechts 1 foto per deelnemer worden deelgenomen.

Communicatiekosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van de kosten van de eigen internetverbinding.

Prijzen

Deelnemers maken kans op de volgende prijzen: 3x een Podiumcadeaukaart t.w.v. €150,- en 1x een iPad 3 . De Zonnebloem is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten De Zonnebloem behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken.

Toekenning prijzen

Tijdens de actieperiode van 1 september tot 1 oktober 2012 wordt iedere week een prijswinnaar bekend gemaakt. Bekendmaking vindt plaats op 7, 14, 21 september en 1 oktober 2012. De prijswinnaars zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. De prijswinnaars worden tevens bekend gemaakt op de website van De Zonnebloem en op De Zonnebloem Facebook pagina.

De prijswinnaars dienen binnen een week nadat De Zonnebloem contact heeft opgenomen, te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de prijs. De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. Over de prijs en de prijswinnaars kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijswinnaars

Een prijswinnaar verleent aan De Zonnebloem toestemming om zijn/haar naam als winnaar en deelnemer te vermelden in alle door De Zonnebloem beheerde media. Daarnaast zal de prijswinnaar medewerking verlenen en toestemming geven dat er op de dag van de prijsuitreiking enkele foto's van hem/haar worden gemaakt en later gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die De Zonnebloem aan het beheer van de website en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door De Zonnebloem openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen De Zonnebloem niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De Zonnebloem in het leven roepen. De Zonnebloem is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. De Zonnebloem is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt. De deelnemer vrijwaart De Zonnebloem van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene actievoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van de actie worden ingediend via het e-mailadres rollnrock@zonnebloem.nl. De Zonnebloem zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing, geschillen zullen zo nodig worden gebracht voor de bevoegde rechter te Breda.

Uw privacy

De Zonnebloem is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan de actie van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Zonnebloem houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is De Zonnebloem, Zorgvlietstraat 491 4834 NH Breda. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Kijk voor ons privacy statement op http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/Privacy-statement.html.